• t1t1t1.me
  • t2t2t2.me
  • t3t3t3.me
  • h1h1h1.info
  • k1k1k1.info
  • g1g1g1.info
  • a1a1a1.live
  • a2a2a2.live
  • a3a3a3.live
  • kgkgkg.live
  • nenene.live
  • gygygy.live
  • bababa.live
  • bububu.live
  • gagaga.live
  • hehehe.live
  • 174.127.195.176
  • 174.127.195.178
  • 174.127.195.201
  • 174.127.195.183
  • 174.127.195.66
  • 174.127.195.69
  • 174.127.195.98
  • 174.127.195.102
  • 174.127.195.186
  • 174.127.195.188
  • 174.127.195.173
  • 174.127.195.171
  • 174.127.195.166
  • 174.127.195.187
  • 174.127.195.182
  • 174.127.195.184
  • kakaka.me
  • sasasa.me
  • wowowo.me
  • yayaya.me
  • hohoho.me
  • hots.me
  • 4meda.com
  • 174.127.195.213
  • 174.127.195.190
  • 174.127.195.198
  • 174.127.195.205
  • 174.127.195.228
  • 1dizhi.me 1可换成 2 或3
  • sendmyurl.com
  • vr1p.com
  • popopo.me
  • a.1u2u3u4u.com
  • b.1c2c3c.com
  • b.1c2c3c4c.com
  • c.1s2s3s.com
  • d.1y2y3y.com
  • e.1v2v3v.com
  • nihao1.me
  • nihao2.me
  • nihao3.me

  • 前面的a b c d 可换任何字母或数字 1k 1f 1g 1x
    请注意67开头的IP将不再使用 2020年后

    Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad, 安卓手机版请搜索 bittorrent Sync(版本1.4.111)
    打开后—按右上角 + 号 第3个输入密钥
    BKQZVYBYK2NZKWIJXMJPGVJKTB3CB5WSZ

    邮箱找网址可发 yes@9dizhi.com 或 no@9dizhi.com 请注意国内邮箱等待时间一般最少24-48小时. 不建议使用QQ邮箱发送